سطح PINK یا متوسطه چیست؟

دوست عزیز، در این سطح با این مطالب آشنا میشی