colour coding

کدگذاری با رنگ ها
ممکن است عبارت کدگذاری با رنگ یا به اصطالح coding color را پیشتر شنیده باشید. این تکنیک گرچه بسیار ساده است اما
هم در امر آموزش و هم در زمینه یادگیری بسیار کاربردی می باشد که در ادامه به بعضی از کاربردهای آن می پردازیم.
تصحیح برگه نگارش/ writing
کدگذاری با رنگ می تواند در تصحیح برگه ی دانش آموزان به این صورت موثر باشد که برای هر کدام از غلط های دستور زبانی،
امالیی و عالیم نگارشی یک رنگ مشخص در نظر گرفته شود. سپس معنی و طبقه بندی این رنگ ها برای شاگردان شرح داده
شوند. برای مثال آن ها می دانند که رنگ قرمز در برگه به معنای غلط املایی و زرد به معنای غلط دستور زبانی است. این کار
کمک می کند نوع غلط در حافظه تصویری شاگردان بهتر ثبت شود و آن ها را از نوشتن غلط مشابه در آینده بازدارد. همچنین برای
مدرسان نیز کار تصحیح برگه را دلچسب تر و بهینه تر می کند.
آموزش بخش های مختلف یک لغت ( speech of parts Words)
یک لغت شامل بخش های مختلف اسم، فعل ، صفت و حرف اضافه می باشد. تکنیک کدگذاری بخش های مختلف یک کلمه می تواند
کار بخاطر سپاردن بخش های مختلف لغات را برای شاگردان آسان تر و جذاب نماید. مثال برای اسم از رنگ آبی، صفت از رنگ
سبز، فعل از رنگ قرمز و حرف اضافه از رنگ سیاه استفاده کرد.
آگاه سازی شاگرد از خطای خود در هنگام صحبت کردن یا Speaking
برخی مواقع نیاز است شاگردان را به هنگام اشتباه صحبت کردن متوقف و آن ها را از خطایشان آگاه کنیم. این کار می تواند به کمک
تکنیک کدگذاری با رنگ ها بسیار جالب تر و به قولی فان شود. برای مثال، مدرس می تواند با کاغذ رنگی یک چراغ سبز، یک
چراغ زرد و یک چراغ قرمز درست کند. درصورتیکه شاگرد کمتر از 10 درصد خطا در صحبت کردن به زبان هدف داشته باشد
می تواند از معلم خویش چراغ سبز دریافت کند. اگر بین 10 تا 40 درصد خطا داشت چراغ زرد و اگر بیش از 40 درصد بود
چراغ قرمز. این کار کمک می کند تا اعتماد به نفس شاگردان تا حد زیادی حفظ شود چرا که آنها برای داشتن یک یا دو غلط گفتاری
به صورت مستقیم تصحیح نمی شوند و همچنان چراغ سبز دریافت می کنند.
با ما و مقاالت جذاب بعدی همراه باشید:)

READ  اهمیت درست کردن کاردستی در یادگیری کودکان