سطح BLUE/ ماقبل پیشرفته چیست؟

دوست عزیز، در این سطح با این مطالب آشنا میشی