اطمینان از یادگیری شما هدف ماست

به این جهت پس از پایان هر سطح، میزان یادگیری شما از مطالب ارایه شده در قالب آزمون متناسب با همان سطح، مورد سنجش و بررسی قرار می گیرد.